Home About Us Payment Artificial Grass Review Install Contact UsProfile CEO

ceo bangkokturf

MR.Raumsak

CEO The First Grass

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการวางแผนงานอย่างมีระบบ ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อลูกค้า และใส่ใจบุคลากรทุกฝ่าย

2019 เนื่องจากการติดตั้งหญ้าเทียมเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น บริษัทฯจึงได้พัฒนาผลิตภัณท์หญ้าเทียมเกรดพรีเมี่ยม เพื่อตอบสนองกับความต้องการสำหรับลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น

2018 เราได้นำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ มาพัฒนากับงานในด้านการกีฬา ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามพัตกอล์ฟ ซึ่งมีวิธีการติดตั้งที่ต้องได้มาตราฐาน

2017 ก่อตั้งบริษัทฯเพื่อรับงานโครงการ รับงานหมู่บ้าน และจัด Facility ตามโรงแรมต่างๆ โดยเริ่มเน้นไปที่งานจัดสวน งานปรับภูมิทัศน์ งานติดตั้งหญ้าเทียม ไม่ว่าจะเป็นบนพื้นปู พื้นดิน หรือผนังต่างๆได้ทำการพัฒนาศักยภาพสินค้าหญ้าเทียม และบุคลากรของบริษัทฯโดยส่งไปศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ตุรกี และเกาหลีใต้ เพื่อทราบถึงขอดีในการทำให้หญ้าเทียมมีคุณภาพสูง วิธีการในการติดตั้งที่เป็นแบบสากล

2015 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการรับจ้างจัดงานอีเว้น งาน Landscape งานจัดตกแต่งสถานที่ทั้งภาคเอกชน การโรงแรมและส่วนราชการ โดยเริ่มเน้นไปที่งานจัดสวน งานปรับภูมิทัศน์ งานติดตั้งหญ้าเทียม ไม่ว่าจะเป็นบนพื้นปู พื้นดิน หรือผนังต่างๆพัฒนาะรวบรวมบุคลากรที่มีความสามารถทั้งในด้านการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์หญ้าเทียม รวมถึงจัดให้มีทีมงานช่างที่สามารถติดตั้งและออกแบบพื้นที่ติดตั้งงานให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า โดยแยกงานหญ้าเทียมออกจากส่วนงานอื่น เพื่อให้มีความชัดเจนในแนวทางการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโครงสร้างของบริษัทฯ


รูปหญ้าเทียม